Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

TOTO OPATŘENÍ PLATÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ, MINIMÁLNÍ DOBA JE VŠAK 14 DNÍ. SLEDUJTE AKTUALITY NA NAŠEM WEBU.

(Commenting: OFF)

Více informace a objednávky zde.

Na tomto kurzu se naučíte vytvářet vlastní modely, dozvíte se, jaké musíte dodržet zásady, abyse vám 3D tisk podařil, naučíte se vnímat svět prostorově a také ho tak zakreslovat. Vyzkoušíte si několik grafických editorů a můžete si vybrat, který je pro vás nejlepší. Samozřejmostí je tisk 3D tiskárnou. Pokud jste modelář, můžete si váš model zdokonalit originální součástkou, žádná součástka pro vás není neopravitelná, nebo si vyrobíte něco co vám nikdo vyrobit nechtěl. Přijďte zúročit svůj důvtip a vymyslet něco co vám ostatní pochválí.

Schůzky:

 1. 10.2.2020 – seznámení s 3D tiskem a jeho využitím, seznámení s 3D grafickým editorem
 2. 17.2.2020 – základy 3D objektů(osy, úhly), materiály ze kterých se dá tisknout
 3. 24.2.2020 – práce v grafickém editoru a jeho funkce
 4. 9.3.2020 – práce na zadaném modelu v přesných rozměrech a měřítku
 5. 16.3.2020 – příprava modelu na tisk (export do tisknutelného formátu)
 6. 23.3.2020 – tisk modelu a práce na společném modelu
 7. 30.3.2020 – doladění společného modelu a příprava na tisk
 8. 6.4.2020 – samostatná práce na vlastním výrobku s pomocí instruktora
 9. 20.4.2020 – samostatná práce na vlastním výrobku s pomocí instruktora a tisk výrobků
 10. 27.4.2020 – samostatná práce na vlastním výrobku a tisk výrobků – výstava výrobků

Více informace a objednávky zde.

Plakát:

Více informace a objednávky zde.

(Commenting: OFF)